02/980 46 46
Пропътувай мечтите си!
Пропътувай мечтите си!

Общи условия за личните данни на потребителите на Руал Травел

Туристическа агенция » Общи условия за личните данни на потребителите на Руал Травел

I. Определения
1. Потребител – лице, ползващо услуги на Руал Травел и сключило договор с фирмата или лица в преддоговорни отношения с Руал Травел.
2. Руал Травел – „Руал Травел“ ООД, ЕИК: 121855480, седалище и адрес на управление: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 113, email: rual@rual-travel.com.
3. Лични данни - всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

II. Задължения на Руал Травел
Руал Травел гарантира за сигурността и поверителния характер на данните, които събира от потребителите в съответствие с действащото законодателство. Информацията, предоставена на Руал Травел по повод изпълнението на договор, отнасяща се до потребителите и съдържаща се в базата данни на Руал Травел, не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на съответния потребител и/или в случаите предвидени в настоящите общи условия и/или в предвидените от действащото законодателство случаи.

III. Категории данни
Руал Травел може да събира и обработва данни за потребителите, които включват данни от документ за самоличност, данни за договорите, данни за задълженията, данни за плащанията, данни за комуникация с потребителите и автоматично генерирани данни при посещение на интернет страници на Руал Травел. Подробно описание на данните, обработвани от Руал Травел, можете да намерите в Политиката за личните данни на Руал Травел, публикувана на интернет страницата на Руал Травел.

IV. Съгласие за обработване
IV.1. Потребителят декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират и обработват от Руал Травел, да бъдат обработвани за целите, предвидени в тези общи условия и действащото законодателство, както самостоятелно от Руал Травел, така и от трети лица, действащи в рамките на договoрни отношения с Руал Травел (служители, търговски партньори и представители, партньори и други подизпълнители), освен в случаите, в които императивни норми на закона изрично забраняват даването на такова съгласие от потребителите.
IV.2. потребителят декларира че, в случай че потребителят е на възраст под 16 г., съгласието от т. IV.1. на тези общи условия се дава от носещ родителска отговорност;
IV.3. във връзка с изпълнението на настоящия договор, Руал Травел осъществява съвместни дейности по осигуряване на туристическия продукт по места на посещения. Потребителят се съгласява, че при посещение на обекти, намиращи се в страни извън ЕС/ЕИО, изброени в програмата на екскурзията, за която прави заявка/резервация, данните му могат да бъдат предавани за обработка на съответния партньор. При поискване потребителят може да получи информация за съответния партньор;
IV.4. Във връзка с предоставяните услуги Руал Травел има право да изисква от потребителя като условие за предоставяне на услугите само предвидените в действащото законодателство и посочените в тези общи условия лични данни. Предоставянето на каквито и да е други лични данни и/или каквато и да е друга информация от страна на потребителя, както и предоставянето на каквито и да е данни от потребителя за цели, различни от предвидените в тези общи условия, е доброволно и не е условие за възможността да ползва услугите. Потребителят декларира, че Руал Травел има право да обработва, предоставя и съхранява всички данни, които потребителят доброволно и по своя преценка предоставя на Руал Травел за целите, за които същите се предоставят.

V. Цели на обработката
V.1. Руал Травел има право да събира и обработва данни за потребителите за следните цели:
V.1.1. сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на индивидуалните договори, допълнителни споразумения, заявления и всякакви други документи, неразделна част от индивидуалните договори с потребителите;
V.1.2. предоставяне на туристически услуги, част от туристически пакет, включващи, но не само, самолетни билети, наземен транспорт, застраховки, хотелско настаняване, екскурзоводско обслужване и др.;
V.1.3. разплащане във връзка с предоставяне на туристически услуги, включително събиране на неплатени суми по съдебен ред;
V.1.4. разплащания с партньори;
V.1.5. обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби;
V.1.6. изпълнение на нормативни задължения, предвидени в действащото законодателство.
V.2. Потребителят се съгласява, че Руал Травел може да обработва данните, свързани с него в качеството му на клиент, и с цел защита на законен интерес, включително извършване на анализи с цел подобряване на обслужването и туристическите услуги, проучване на удовлетвореността на потребителите, предоставяне на информация за отпътуване чрез електронна поща и/или кратко текстово съобщение, предоставяне на специални отстъпки от следващи пътувания (за редовни клиенти). Потребителят има право свободно, по всяко време да възрази срещу обработването на данните, свързани с него, за която и да е от посочените в тази точка цели като отправи съответното писмено заявление до Руал Травел.
V.3. Руал Травел може да обработва данни за потребители на трети лица, до колкото това е необходимо за изпълнение на задълженията на Руал Травел по сключени договори с тези трети лица или за изпълнение на задължения по административни и нормативни актове.

VI. Период и обхват на обработката
VI.1. Руал Травел съхранява и обработва данните за потребителите за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които данните се обработват. Руал Травел има право, без да уведомява или изисква допълнително съгласие, да продължи да обработва събираните данни за потребителя и след изтичането на този период, стига те да са анонимизирани (без да може да се идентифицира потребителят).
VI.2. Руал Травел обработва лични данни, събирани във връзка с осигуряването на услугите, само за цели, свързани със законните търговски дейности на Руал Травел, освен ако друго не е предвидено в действащото законодателство, в тези общи условия или в уговорка между потребителя и Руал Травел.

VII. Права на потребителя
VII.1. Потребителят има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани от Руал Травел, на потвърждение за това, дали тези данни се обработват от Руал Травел, на информация относно целите на обработката и получателите/категориите получатели на личните данни, отнасящи се за него.
VII.2. Потребителят има право на корекция на отнасящи се до него лични данни, обработвани от Руал Травел.
VII.3. Потребителят има право на изтриване на отнасящи се до него лични данни, обработвани от Руал Травел, при условие, че данните вече не са необходими за целите, за които са събирани и обработвани или са на лице нужните за това законови условия.
VII.4. Потребителят има право да поиска да бъде ограничено обработването на отнасящи се до него лични данни, обработвани от Руал Травел.
VII.5. Потребителят има право на преносимост на отнасящи се до него лични данни, обработвани от Руал Травел.
VII.6. Потребителят има право да подава жалби и сигнали до съответните национални и европейски компетентни органи, в случай че според тях Руал Травел нарушава законодателството за защита на личните данни.

VIII. Политика за личните данни
С цел максимална прозрачност и яснота при обработката на лични данни на потребителите, Руал Травел е публикувал на интернет страницата си Политика за личните данни, където можете в подробности да се осведомите за това защо и как обработваме данните Ви, защо и как ги предоставяме на трети страни и какво правим, за да гарантираме сигурността им. Политиката за личните данни на Руал Травел можете да намерите ТУК.

Административен орган, упражняваш контрол:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg